SOCIAL

HÌNH ẢNH CÔNG TY CHO CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

Hình ảnh lãnh đạo công ty hỗ trợ quà cho bà còn có hoàn cành khó khăn trong ngày lễ khởi công.

Lãnh đạo trao Sec ủng hộ quỹ An Sinh Xã Hội cho địa phương.